Nieuwsbrief Maart 2021

Concoursen

De Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus heeft onlangs besloten dat er dit kalenderjaar geen evenementen plaats zullen vinden onder auspiciën van de Federatie. Dit houdt in dat de geplande schuttersconcoursen en evenementen van dit kalenderjaar enkel en alleen door kunnen gaan wanneer een organiserende vereniging hiertoe zelf besluit.

Oud papiergroep zoekt dringend ondersteuning

Iedere eerste woensdag van de maand wordt door onze schutterij oud papier ingezameld. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Om het ophalen van het oud papier te kunnen continueren is dringend aanvulling nodig van de oud papier groep. Het papier wordt om de vier weken op woensdagavond opgehaald. Deze groep werkt met twee ploegen per avond. Het is niet noodzakelijk om iedere maand mee te lopen. 1 of 2 keer per jaar is zeer welkom. Vele handen maken licht werk. Mocht je bij willen springen, stuur dan een email naar secretaris@st-andreas-grieth.nl

Jubilarissen 2021

Dit jaar hebben we een groot aantal jubilarissen binnen onze vereniging. Dit betreft de volgende leden:

Bart Aaldering 25 jaar lid
Linda Berndsen 25 jaar lid
Tineke Heij-Van Uem 25 jaar lid
Erik Polman 25 jaar lid
Thijs Vreman 25 jaar lid
Jan Bodd 25 jaar lid
Harrie Hendriksen 25 jaar lid
Arno Godschalk 25 jaar lid
Rob Reijnen 25 jaar lid
Jan Jansen 25 jaar lid
Berrie Schennink 40 jaar lid
André Schennink 40 jaar lid
Theo Aaldering 50 jaar lid
Hans Berndsen 50 jaar lid
Eef Derksen 50 jaar lid
Theo Visser 50 jaar lid
Henk Hoffman 60 jaar lid

Bij deze willen we deze leden feliciteren met hun jubileum. De huldiging zullen we tijdens een volgend evenement inhalen.
Ook de jubilarissen van vorig jaar zijn niet vergeten. Met iedere jubilaris is inmiddels contact geweest. Een aantal van deze jubilarissen zullen tijdens een eerstvolgende gelegenheid worden gehuldigd. De overige jubilarissen krijgen het speldje thuis overhandigd, zodra de corona-maatregelen dit toelaten.

Werkzaamheden schuttersgebouw

Ondanks dat er momenteel geen activiteiten plaatsvinden in ons schuttersgebouw, wordt er bepaald niet stil gezeten. Onze onderhoudscommissie heeft deze periode aangegrepen om de benedenzaal een opfrisbeurt te geven. Daarnaast zijn ook cv-ketels voor de grote zaal vervangen. Deze waren naar 24 jaar trouwe dienst toe aan vervanging. De komende periode staat de vervanging van enkele raamkozijnen in de benedenzaal op het programma. Deze worden dan direct voorzien van HR++ glas, zodat we ook hier een verduurzaming realiseren. Deze werkzaamheden zijn alleen mogelijk door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Wij willen hen bij deze dan ook bedanken voor de inzet de afgelopen periode.

Bijdrage contributie

Zoals het er nu naar uit ziet, is het niet waarschijnlijk dat er dit kalenderjaar nog noemenswaardige evenementen worden georganiseerd. Omdat wij ons realiseren dat het voor eenieder een moeilijke tijd is, willen wij u de gelegenheid bieden om voor dit kalenderjaar geen contributie te betalen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan verzoeken wij u om voor 2 april een mail te sturen naar penningmeester@st-andreas-grieth.nl. Vanzelfsprekend hopen wij dat jullie onze schutterij willen blijven ondersteunen door het lidmaatschapsgeld te voldoen. Zo kunnen we ook na de coronacrisis onze evenementen en verenigingsavonden blijven organiseren. Bij de schutters die voor 2 april niet gereageerd hebben zal in mei de contributie worden afgeschreven.

Sponsoren, Steun elkaar en koop lokaal

Het klinkt wellicht als een cliché, maar we hebben elkaar wellicht nodig, in goede en slechte tijden. Bij de goede tijden, denken wij aan de recente Federatieve Schuttersdag 2019 die wij georganiseerd hebben. Met veel steun van jullie als vrijwilliger en de sponsoring van vele ondernemers in en rondom Zevenaar. Nu de lockdown al zo lang duurt, hebben we het allemaal moeilijk, maar zeker ook de ondernemers/winkeliers. Denk dan niet direct, ik koop alles online, maar denk ook aan onze sponsoren. Wellicht is het niet veel, maar iedere steun is nu voor hen ook welkom.

Schietvereniging

In 2020 heeft de schietvereniging in samenspraak met haar leden besloten om de vereniging op te heffen. Als bestuur hebben we besloten dat de schietsport een belangrijk onderdeel vormt van de schutterscultuur. Daarom zal de schietsport in de toekomst worden voortgezet binnen de schutterij. We zijn in overleg met de schietvereniging bezig met het overnemen van de schietactiviteiten. Maar ook dit heeft door Corona vertraging opgelopen. Hiervoor zal er een nieuwe schietcommissie binnen onze vereniging moeten worden ingesteld/opgericht. We hopen het schieten zo snel mogelijk op te kunnen starten. We gaan er nu vanuit dat de nieuwe competitie na de zomervakantie kan starten. Om het schieten dan ook weer even voor alle schutters onder de aandacht te brengen, hebben wij gemeend om voor kalenderjaar 2021 geen aanvullende contributie te innen voor leden die gebruik maken van de schietsport. Zodat alle leden van de schutterij weer kunnen kennismaken met de schietsport en dat iedereen weer kan ervaren dat het toch een mooie sport is die we voor de toekomst zeer graag willen behouden.

Voorjaars- en najaarsvergadering

Volgens de statuten van onze vereniging houden we één keer per jaar een vergadering voor de leden (najaar) en één keer per jaar voor de leden en schutters (voorjaar). In de najaarsvergadering wordt door de vergadering decharge verleend voor de financiële stukken en wordt het boekjaar afgesloten. De statuten schrijven voor dat deze vergadering binnen een half jaar na het afsluiten van het boekjaar wordt gehouden. Wegens de coronamaatregelen is een fysieke vergadering niet mogelijk. Deze vergadering zullen we dan ook “online” organiseren. De 50-euro leden ontvangen hiervoor een uitnodiging als bijlage van deze nieuwsbrief. In de voorjaarsvergadering wordt o.a. het jaarprogramma voor het volgende jaar vastgesteld. Deze vergadering stellen we uit tot een nader te bepalen moment.

Presentje

Een vereniging zonder leden is geen vereniging. Zonder jullie allemaal is er geen schutterij.

Omdat wij als bestuur onze leden heel erg waarderen hebben we voor iedereen een presentje. Geniet ervan en we bedanken iedereen die ook in deze rare tijden de schutterij blijft steunen!

Actuele informatie is natuurlijk ook te vinden op onze website www.st-andreas-grieth.nl of op onze facebookpagina. Het is momenteel voor ons niet te voorspellen wat het komende jaar zal brengen. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en koesteren de hoop om dit jaar nog activiteiten in ons schuttersgebouw op te kunnen starten, zoals bijvoorbeeld de verenigingsavonden. Zodra de ontwikkelingen hier ruimte voor bieden zullen we u hierover informeren.

Het Bestuur van St. Andreas wenst iedereen veel gezondheid toe en hoopt jullie spoedig te kunnen ontmoeten in ons schuttersgebouw.